(1)
เอี่ยมทอง อ. .; แสงเงิน เ. . การพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดสุโขทัย. J Health Sci Comm Publ Health 2019, 2, 1-12.