(1)
สุทธิธรรม ก. .; ศาลารักษ์ อ. . การพัฒนารูปแบบการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐในอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด. J Health Sci Comm Publ Health 2020, 3, 1-11.