(1)
ศรีวะวงค์ณ.; ทองดีธ.; แก้วบุญเรืองน.; ประสมรักษ์ป.; โพธิ์สุขอ. ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ต่อระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ. J Health Sci Comm Publ Health 2020, 3, 12-21.