(1)
นะราวัง ศ.; อาสนะ ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. J Health Sci Comm Publ Health 2019, 2, 123-138.