(1)
เป้าทอง ส.; โพธิ์อ่ำ อ.; สุดสาคร ว. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง. J Health Sci Comm Publ Health 2019, 2, 12-22.