(1)
ทองละมุล โ.; โพธิ์อ่ำ อ. การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ. J Health Sci Comm Publ Health 2019, 2, 1-11.