(1)
โคตรนาลาฝ.; วอนอกล.; แววงามว.; ฆารสินธุ์ส.; สุวรรณพันธุ์ก. ความรอบรู้ทางสุขภาพกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ. J Health Sci Comm Publ Health 2018, 1, 147-163.