(1)
ทาจวง ป.; ยืนนาน ช. รูปแบบบริการผู้ป่วยนอกแบบผสานพลังลดอุบัติการณ์ผู้ป่วย Arrest ของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. J Health Sci Comm Publ Health 2018, 1, 115-130.