(1)
ธุระแพงป.; มหาเสนาป.; ภานุเวศเ.; อินทรเกษมศ. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในชุมชนเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู. J Health Sci Comm Publ Health 2018, 1, 15-29.