(1)
เสนา ธ.; โพธิ์อ่ำ อ. ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ. J Health Sci Comm Publ Health 2018, 1, 106-117.