(1)
บุญพสิษฐ์ พ. พัฒนาระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเฝ้าไร่. J Health Sci Comm Publ Health 2018, 1, 39-53.