(1)
วงหาญ ช.; เนตรแสงศรี พ.; นิลเกตุ เ. พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย. J Health Sci Comm Publ Health 2018, 1, 13-25.