(1)
อามีเราะ ม.; โพธิ์อ่ำ อ. การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภ์เขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. J Health Sci Comm Publ Health 2018, 1, 1-12.