[1]
สมการณ์ น. และ โพธิ์อ่ำ อ. 2022. ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 5, 1 (มิ.ย. 2022), 108–119.