[1]
สุวรรณพันธ์ อ. , กฤติยะโชติ ช., โต๊ะสิงห์ ณ. , กุมผัน ท. และ นพพลกรัง โ. 2021. การแปลงธรรมนูญตำบลสู่การปฏิบัติ ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 4, 2 (ธ.ค. 2021), 122–133.