[1]
นาบุตรบุญ ป. , จันทร์ชมภู พ. และ สุดใจ ศ. 2021. การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 4, 1 (มิ.ย. 2021), 11–20.