[1]
ขุนลึก ก., สุขเสริม ธ. และ สุวรรณรงค์ บ. 2021. การสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : The Competency Development Curriculum for Public Health Professional. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 4, 1 (มิ.ย. 2021), 21–34.