[1]
มะโนนึก พ., สัตยกิจกุล บ. และ ชมภูพาน ว. 2021. สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนอำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 4, 1 (มิ.ย. 2021), 105–118.