[1]
ฉวีพงศ์ บุญกาญจน์ 2020. สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 3, 1 (มิ.ย. 2020), 22–34.