[1]
นำเจริญ เ. , วาระหัส จ. และ สุวรรณเวหา ศ. 2019. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 2, 2 (ธ.ค. 2019), 129–139.