[1]
กระตุดนาค ว. , แก้วบุญเรือง ส. และ แก้วบุญเรือง บ. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 2, 2 (ธ.ค. 2019), 96–105.