[1]
ศรีวะวงค์ณ., ทองดีธ., แก้วบุญเรืองน., ประสมรักษ์ป. และ โพธิ์สุขอ. 2020. ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ต่อระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 3, 1 (มิ.ย. 2020), 12-21.