[1]
เป้าทอง ส., โพธิ์อ่ำ อ. และ สุดสาคร ว. 2019. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตำบลบางเป้า อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 2, 1 (พ.ย. 2019), 12–22.