[1]
โคตรนาลาฝ., วอนอกล., แววงามว., ฆารสินธุ์ส. และ สุวรรณพันธุ์ก. 2018. ความรอบรู้ทางสุขภาพกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 1, 2 (ธ.ค. 2018), 147-163.