[1]
ธุระแพงป., มหาเสนาป., ภานุเวศเ. และ อินทรเกษมศ. 2018. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในชุมชนเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 1, 2 (ธ.ค. 2018), 15-29.