[1]
บุญพสิษฐ์ พ. 2018. พัฒนาระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเฝ้าไร่. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 39–53.