[1]
วงหาญ ช., เนตรแสงศรี พ. และ นิลเกตุ เ. 2018. พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 13–25.