[1]
อามีเราะ ม. และ โพธิ์อ่ำ อ. 2018. การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงมีครรภ์เขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 1–12.