1.
ม่วงใจเพชรภ, ศุกรเวทย์ศิริพ. Prevalence and Factors Associated with Melioidosis in Ubon Ratchathani Province. jdpc7kk [Internet]. 2019Aug.30 [cited 2020Oct.26];26(2):1-13. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212860