ม่วงใจเพชรภาสินี, and ศุกรเวทย์ศิริพรนภา. “Prevalence and Factors Associated With Melioidosis in Ubon Ratchathani Province”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN 26, no. 2 (August 30, 2019): 1-13. Accessed October 26, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212860.