ชายเกลี้ยงสุนิสา, พึงสร้างแป้นสัญญา, and ศุกรเวทย์ศิริพรนภา. “The Prevalence and Severity of Occupational Diseases Among Field Crop Farmers in Nongbualamphu Province”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN 26, no. 1 (May 3, 2019): ึ77-86. Accessed May 26, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187273.