ขวัญชารีกิตศราวุฒิ, ศุกรเวทย์ศิริพรนภา, and ตฤณวุฒิพงษ์กรรณิการ์. “Factors Associated With Smear Positive Pulmonary Tuberculosis Among Diabetes Mellitus Patients in Thailand: A Meta-Analysis”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN 23, no. 3 (December 27, 2018): 1-11. Accessed May 28, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163309.