เหมือนประสานโสภา, and ศุกรเวทย์ศิริพรนภา. “Social Factors Associated With Suspectedchilddevelopmentaldelayat Lamplaimat District, Buriram Province”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN 25, no. 1 (November 15, 2018): 1-11. Accessed May 27, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/155283.