ไทยวงษ์ ด., พรมภักดี บ., สัชชาพงษ์ ป., และ หินจำปา จ. “ประสิทธิผลความพร้อมรับด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ.2564”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 30, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 184-97, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/264145.