อุดมทรัพย์ บ., และ พลไชยมาตย์ ผ. “ผลการพัฒนารูปแบบประสานงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 30, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 131-43, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/263424.