สีหะวงษ์ ส., และ วามะขันธ์ พ. . . . “การพัฒนารูปแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในนักเรียนถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนโครงการพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 10”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 30, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 144-56, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/262482.