ราชาไกร ท., และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก. “การพัฒนารปูแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 30, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, น. 84-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/258297.