ศรีราชา ว., ยศศรี ร., สาขา บ. . ., และ กมลรัตน์ ป. . “การประเมินต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารของกลุ่มห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 29, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2022, น. 87-97, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/257451.