ตั้งสวัสดิ์ ศ. . ., วังนุราช เ., กาญจนพิบูลวงษ์ อ. . ., และ พิมพ์ขันธ์ ค. . . “รูปแบบการจัดจุดบริการเช็คสุขภาพด้วยตนเอง โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/254415.