ชาลี โ., สิริเศรษฐภักดี ส. ., และ เอกา เ. . “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 109-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/253142.