หลวงไซ เ., ลอยหา ก. ., และ ศรีสุระ เ. “โปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนพื้นที่แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 29, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2022, น. 14-26, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/252050.