ทุยบึงฉิม ส., พรมภักดี บ. . ., และ สีสด ก. . “การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวก : กรณีศึกษาตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 93-108, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/251014.