ไทยวงษ์ ด., อ่อนประสงค์ ส., และ ไชยชนะ อ. “การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 39-54, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/250088.