สิมมาทัน ส., โยธา น., ฮามพิทักษ์ น. ., ทองพูล ส., และ ไชยชนะ อ. “รูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จากการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ภายใต้สภาวะความชุกต่ำ ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 55-69, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/250066.