วิชาทร ท., และ ชายเกลี้ยง ส. “การสัมผัสความร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกรตัดอ้อย ในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 26-38, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249892.