กล่ำสุวรรณ์ บ., วงษ์รักษา ช. ., สังข์ทอง ว. ., ศรีสุพรรณ ส. ., และ ภามนตรี ป. . “การพัฒนารูปแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 95-105, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249623.