สัชชาพงษ์ ป., อุดมวงค์ ส., และ ไทยวงษ์ ด. “การประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยประยุกต์ใช้แนวทาง CIPP โมเดล”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 29, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 41-56, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249169.