เต็มอุดม ร., ใจช่วง ศ. ., ไทรสุวรรณ์ ก. ., แอบไธสง พ., และ ภิราล้ำ บ. . “การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดนครพนม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 1-13, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/247463.