วลัยเสถียร ธ. ., พรมภักดี บ. . ., หินจำปา จ. ., ชัยอาจ ค. ., และ สีสด ก. . “รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโมเดลเชิงตรรกะตามนโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.): องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 27, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 111-32, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/246738.