พิมพ์จันทร์ บ., เอี่ยมสวัสดิกุล ว. . ., และ หนุ่ยศรี ม. . “ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี จังหวัดสุรินทร์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 14-24, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/246452.